Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  742
Hôm nay:  742
Tổng truy cập:  2,099,011

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI THÔNG TIN KH&CN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Mạng lưới Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng là hình thức tập hợp các cơ quan/đơn vị có chức năng thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Hoạt động của Mạng lưới phù hợp với các quy định của pháp luật, trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng giữa các thành viên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Tiền đề
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển KH&CN, thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt các chương trình KH&CN có mục tiêu, trọng điểm phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, trong đó có Chương trình tăng cường tiềm lực KH&CN thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 25/9/2013). Trong số các nhiệm vụ cụ thể của Chương trình có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện đề án “Phát triển mạng lưới thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Từ năm 2014, thực hiện nhiệm vụ được Sở KH&CN giao, Trung tâm Thông tin KH&CN Thành phố Hải Phòng đã triển khai nghiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hình thành và phát triển Mạng lưới thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nguyên nhân
Xuất phát từ thực tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang có 11 tổ chức thông tin KH&CN (trong đó 05 tổ chức có tư cách pháp nhân, số còn lại là các phòng/bộ phận trong một phòng của các viện nghiên cứu, các tổ chức KH&CN của Trung ương và địa phương).
Tuy nhiên cho tới thời điểm năm 2014, giữa các tổ chức này hầu như chưa có bất kỳ mối liên kết, hợp tác nghiệp vụ về hoạt động thông tin-tư liệu cũng như cơ chế hợp tác, kết nối và chia sẻ các nguồn lực thông tin KH&CN giữa các tổ chức thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Vì vậy việc xây dựng hệ thống các tổ chức thực hiện chức năng thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố có sự gắn kết về pháp lý, nâng cao năng lực thông tin KH&CN, hình thành Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng là hết sức cần thiết.

Sự ra đời
Tháng 9 năm 2015, với tư cách là tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN tại Hải Phòng, Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội thảo “Hình thành và phát triển Mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ tại thành phố Hải Phòng”. 10 đơn vị tham dự đánh giá cao việc xây dựng Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng và nhất trí tham gia vào mạng lưới với tư cách là các thành viên mạng lưới.
Ngày 09/10/2015, Giám đốc Sở KH&CN ra quyết định số 247/QĐ-SKHCN về việc thành lập Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng với 10 thành viên, gồm:
1. Trung tâm Thông tin KH&CN TP. Hải Phòng.
2. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn.
3. Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị.
4. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.
5. Viện Y học biển.
6. Viện nghiên cứu Hải sản
7. Trung tâm Thông tin thư viện Trường đại học Y dược Hải Phòng.
8. Thư viện trường Đại học Hàng hải.
9. Thư viện trường Đại học Hải Phòng.
10. Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Mạng lưới có cơ quan chỉ đạo điều hành là Sở KH&CN, có đầu mối tổ chức thực hiện là Trung tâm Thông tin KH&CN TP. Hải Phòng.
Ngày 16/10/2015, lễ ra mắt Mạng lưới thông tin KH&CN TP. Hải Phòng đã được tổ chức long trọng dưới sự chứng kiến của đại diện Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Sở KH&CN cùng một số Viện, trường trên địa bàn thành phố.
Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng ra đời góp phần gắn kết các tổ chức có chức năng thông tin KH&CN tại Hải Phòng, cùng chia sẻ nguồn tài liệu thông tin KH&CN, phát huy hiệu quả trong việc tập hợp, liên kết, trao đổi, chia sẻ thông tin khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong tương lai.

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN