Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  2555
Hôm nay:  3630
Tổng truy cập:  2,101,899

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Tin hoạt động

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng 04/06/2024

Đây là tên đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế Việt Nam thực hiện. Thuyết minh đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp thành phố tư vấn phê duyệt sáng 31/5/2024 tại Sở KH&CN thành phố Hải Phòng. Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn chủ trì Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ.

Đề tài đã đặt ra mục tiêu phân tích đánh giá thực trạng đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng; Đánh giá tiềm năng đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, xác định các ngành, lĩnh vực cần ưu tiên đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng và lợi thế của Hải Phòng; Định hướng và giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng đến năm 2030. 

Theo đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các nội dung triển khai gồm: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; Thực trạng đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng; Thực trạng cơ chế, chính sách; Đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng trong bối cảnh mới.

Từ các nội dung nhóm nghiên cứu đề xuất, các thành viên Hội đồng KH&CN đưa ra nhiều ý kiến góp ý, chỉnh sửa về tên nhiệm vụ, sắp xếp lại các nội dung nghiên cứu, bổ sung Quyết định 569/QĐ-CP của Chính phủ ngày 11/5/2022 Ban hành Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Cập nhật cơ chế chính sách của Bộ KH&CN; Tìm hiểu các hoạt động nghiên cứu KH&CN và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nước ngoài; Tập trung nghiên cứu vào 3 lĩnh vực trọng điểm của thành phố gồm phát triển doanh nghiệp công nghệ cao, phát triển logistic và cảng biển, phát triển du lịch… 

Tổng hợp từ các ý kiến của thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến, góp ý của các thành viên Hội đồng; sớm chỉnh sửa, bổ sung thuyết minh để trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt./.

Trần Hùng

https://sokhcn.haiphong.gov.vn/

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN