Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  3587
Hôm nay:  5660
Tổng truy cập:  2,103,929

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ năm 2022 08/08/2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thúc đẩy sự gắn kết giữa các thành viên trong Mạng lưới, phát triển thêm thành viên Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng;

- Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ và thúc đẩy hoạt động dịch vụ thông tin KH&CN tại các thành viên trong Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng. 

2. Yêu cầu:

 - Bám sát Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-SKHCN ngày 09/10/2015;

- Bám sát định hướng hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025;

 - Đáp ứng nhu cầu của các thành viên Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền

* Về nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền về nguồn lực thông tin KH&CN của Mạng lưới;

- Tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia Mạng lưới thông tin KH&CN, phát triển mở rộng kết nạp thêm thành viên;

Tuyên truyền về vị trí, vai trò của thông tin KH&CN trong quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phát triển kinh tế - xã hội;

- Tuyên truyền về các kết quả nghiên cứu KH&CN, thành tựu KH&CN.

* Về hình thức: 

- Tuyên truyền trên website các đơn vị thành viên Mạng lưới;

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền về sự hình thành và vai trò của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng;

- Tuyên truyền trong các ấn phẩm, hội nghị, hội thảo, phương tiện truyền thông khác... tới đông đảo người dùng tin (cán bộ quản lý, cán bộ NCKH và phát triển công nghệ, giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp…).

2. Tổ chức 02 hội thảo:

2.1 Hội thảo 1: Hội thảo Phát triển hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2022

* Nội dung:

- Tổng kết các công tác hoạt động của Mạng lưới Thông tin KH&CN năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022;

-  Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Thảo luận Kế hoạch tập huấn Kỹ năng viết và đăng bài báo khoa học, kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu và truyền thông kết quả nghiên cứu cho cán bộ làm công tác nghiên cứu tại Hải Phòng.

* Thời gian: tháng 07/2022

* Địa điểm: Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng.

2.2 Hội thảo 2: Hội thảo Phát triển thành viên Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng

* Nội dung:

- Vị trí, vai trò của Mạng lưới thông tin KH&CN tại Hải Phòng; Sự cần thiết phải mở rộng, phát triển thành viên Mạng lưới.

- Thông tin về Mạng lưới, các thành viên Mạng lưới và hiệu quả hoạt động của Mạng lưới;

- Giới thiệu các đơn vị/tổ chức dự kiến tham gia Mạng lưới;

- Thảo luận, thống nhất đề xuất các đơn vị/tổ chức sẽ tham gia Mạng lưới.

* Thời gian: tháng 10/2022

* Địa điểm: Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng.

3. Quản trị, cập nhật Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

- Quản trị, cập nhật tin bài Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

- Tiếp tục cập nhật tin bài lên cổng thông tin Mạng lưới. Mỗi thành viên tối thiểu 05 tin bài/năm.

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu vào CSDL kết quả nghiên cứu KH&CN trên cổng thông tin Mạng lưới: dự kiến cập nhật 500 biểu ghi.

- Thời gian: cả năm

-  Kinh phí: Kinh phí Trung tâm Thông tin hỗ trợ các thành viên mạng lưới nhập dữ liệu kết quả nghiên cứu KH&CN:

*. Định mức 1.000.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 10 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: 50-100 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học

*. Định mức 500.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 05 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: tối thiểu 10-50 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học.

4. Phát triển nguồn tin KH&CN nội sinh tại các đơn vị thành viên Mạng lưới

- Các thành viên chủ động tích cực đầu tư kinh phí phát triển nguồn tin KH&CN nội sinh tại các đơn vị.

- Thu thập đầy đủ, số hóa và đưa vào các CSDL những tài liệu có giá trị lâu dài của đơn vị, của ngành. Ưu tiên xây dựng (hoặc tích hợp) các CSDL tương đồng đã có thành CSDL lớn, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Tiếp tục quảng bá về Mạng lưới, chia sẻ thông tin giữa các thành viên của Mạng lưới.

- Cập nhật tin bài nổi bật tại các thành viên lên Cổng thông tin Mạng lưới.

- Duy trì banner của các thành viên có nhu cầu lên Website của các thành viên Mạng lưới; Duy trì Cài đặt Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng lên Website của các thành viên hoặc đơn vị chủ quản.

- Tiếp tục gửi ấn phẩm chia sẻ thông tin giữa các thành viên Mạng lưới.

- Các thành viên Mạng lưới tích cực quảng bá, tuyên truyền về nguồn lực thông tin KH&CN của Mạng lưới và hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hoá tại Hải Phòng thông qua các hoạt động nghiệp vụ đặc thù tại các thành viên.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Tiếp tục hỗ trợ Mạng lưới kết nối hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về KH&CN

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN (đầu mối tổ chức thực hiện hoạt động của Mạng lưới) tiếp tục trao tặng tài khoản và mật khẩu đăng nhập Cổng truy cập nguồn tin điện tử của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia cho các đơn vị thành viên mạng lưới.

7. Tập huấn nghiệp vụ

* Nội dung: Kỹ năng viết và đăng bài báo khoa học, kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu và truyền thông kết quả nghiên cứu;

* Đơn vị phối hợp tổ chức: Viện tài nguyên và môi trường biển;

* Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 8-9/2022;

* Địa điểm: Hội trường Viện tài nguyên và môi trường biển (Số 246 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng).

8. Triển khai xây dựng Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN tại Hải Phòng

* Nội dung: Triển khai thí điểm giai đoạn 1 xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN tại Hải Phòng. Theo đó giai đoạn 1 sẽ tích hợp dữ liệu của 03 đơn vị (Trung tâm Thông tin, thống kê KH&CN, Trung tâm TT-TV Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, Viện Nghiên cứu hải sản).

Nội dung triển khai bao gồm:

- Xây dựng hệ thống tích hợp dữ liệu thông tin KH&CN tự động;

- Xây dựng giao diện tìm kiếm;

- Bước đầu xây dựng kho dữ liệu dùng chung;

- Bước đầu xây dựng chức năng quản lý dữ liệu;

- Nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng;

- Đánh giá, xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2.

* Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng; các thành viên Mạng lưới.

* Thời gian thực hiện: Tháng 08-12/2022.

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN