Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  2975
Hôm nay:  4468
Tổng truy cập:  2,102,737

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 22/09/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI THÔNG TIN KH&CN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN;

- Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Chương trình Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 247/QĐ-SKHCN ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng về việc thành lập Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 59/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn tổ chức Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng;

- Định hướng hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát triển Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng cả về số lượng và chất lượng.

- Nâng cao khả năng chia sẻ, khai thác thông tin KH&CN giữa các thành viên mạng lưới và giữa mạng lưới với cộng đồng, doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xây dựng, quản lý, phát triển nguồn lực thông tin KH&CN tại thành phố Hải Phòng, phát triển các dịch vụ thông tin KH&CN.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH


STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian

thực hiện

1

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

 

 

2021-2025

1.1

Về hình thức: tuyên truyền trên website, các ấn phẩm, hội nghị, hội thảo, phương tiện truyền thông khác... tới đông đảo người dùng tin (cán bộ quản lý, cán bộ NCKH và phát triển công nghệ, giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp…)

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN; Thành viên mạng lưới

 

2021-2025

1.2

Về nội dung:

- Tuyên truyền về nguồn lực thông tin KH&CN của Mạng lưới và hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hoá tại Hải Phòng;

- Tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia Mạng lưới thông tin KH&CN, phát triển mở rộng kết nạp thêm thành viên;

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò của thông tin KH&CN trong quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phát triển kinh tế - xã hội;

- Tuyên truyền về các kết quả nghiên cứu KH&CN, thành tựu KH&CN.

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN; Thành viên mạng lưới

 

2021-2025

2

Phát triển nguồn lực thông tin KH&CN tại các đơn vị thành viên Mạng lưới

Thành viên mạng lưới

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

2021-2025

2.1

Phát triển nguồn tin KH&CN nội sinh tại các đơn vị: Đầu tư kinh phí phát triển nguồn tin KH&CN nội sinh. Trong đó chú trọng thu thập đầy đủ, số hóa và đưa vào các CSDL những tài liệu có giá trị lâu dài của đơn vị, của ngành. Ưu tiên xây dựng (hoặc tích hợp) các CSDL tương đồng đã có thành CSDL lớn, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thành viên mạng lưới

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

2021-2025

2.2

Bổ sung nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế: Bổ sung, phát triển các nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế từ các tổ chức uy tín, có tiềm lực thông tin lớn, chú trọng các nguồn tin điện tử, khai thác thông tin toàn văn.

Thành viên mạng lưới

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

2022-2025

3

Xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN tại thành phố Hải Phòng

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021-2025

3.1

Đề xuất nghiên cứu xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hóa tại Hải Phòng

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021

3.2

Triển khai xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hóa tại Hải Phòng trong thực tiễn

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2022-2023

3.3

Phát triển mở rộng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hóa tại Hải Phòng

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2024-2025

4.

Phát triển, mở rộng thành viên Mạng lưới

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021-2025

4.1

Tổ chức Hội thảo mở rộng thành viên Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021

4.2

Kết nạp thêm thành viên (dự kiến 05 thành viên)

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2022, 2024

5

Khuyến khích thành viên mạng lưới tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho hoạt động của Mạng lưới

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021-2025

5.1

Hỗ trợ kinh phí quản trị cổng thông tin mạng lưới cập nhật dữ liệu tại hệ thống dữ liệu dùng chung tại Mạng lưới

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021-2025

5.2

Khen thưởng, ghi nhận đóng góp tích cực đối với thành viên có nhiều đóng góp phát triển Mạng lưới.

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021-2025

6.

Nâng cao năng lực hoạt động của Mạng lưới

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021-2025

6.1

Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cần thiết nhằm nâng cao năng lực và vai trò của tổ chức đầu mối thực hiện hoạt động Mạng lưới (thiết bị lưu trữ, máy chủ, nâng cấp hệ thống đường truyền và hệ thống bảo mật…)

Thành viên mạng lưới

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

2021-2025

6.2

Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ đầu mối Mạng lưới và cán bộ các đơn vị thành viên (mỗi năm 01 cuộc)

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021-2025

6.3

Hỗ trợ tài khoản khai thác thông tin KH&CN tại Cục thông tin KH&CN Quốc gia cho các đơn vị thành viên Mạng lưới

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021-2025

7

Tổ chức hội thảo khoa học, hướng dẫn đào tạo, tập huấn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thông tin KH&CN (ít nhất mỗi năm 01 cuộc)

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN

Thành viên mạng lưới

2021-2025


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN - đầu mối tổ chức và hoạt động của Mạng lưới: chủ động, tích cực triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Mạng lưới dưới sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ theo kế hoạch đề ra và theo những quy định cụ thể trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới Thông tin KH&CN. 

2. Các thành viên mạng lưới: chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Mạng lưới theo kế hoạch đề ra và những quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới Thông tin KH&CN. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Hỗ trợ một phần từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố.

2. Kinh phí chi thường xuyên tại các đơn vị thành viên Mạng lưới.

3. Do các thành viên Mạng lưới tự nguyện đóng góp căn cứ theo nhu cầu và kế hoạch được các thành viên xây dựng hàng năm, tính từ năm 2021.

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN