Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  14590
Hôm nay:  4361
Tổng truy cập:  3,483,062

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2016 14/09/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI THÔNG TIN KH&CN HẢI PHÒNG NĂM 2016

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

 - Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hoạt động của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng năm 2016

- Thúc đấy sự gắn kết giữa các thành viên trong Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng.

- Duy trì và phát triển Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng.

- Thúc đẩy hoạt động dịch vụ thông tin KH&CN tại các thành viên trong Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng. 

2. Yêu cầu:

 - Bám sát Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-SKHCN ngày 09/10/2015.

 - Đáp ứng nhu cầu của các thành viên Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng

- Mục đích: Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng là địa chỉ tổng hợp các thông tin của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng; Nhằm giới thiệu thông tin chung của Mạng lưới, thông tin riêng của các thành viên; Duy trì việc quản trị cập nhật hệ thống chỉ dẫn tra cứu thông tin chung của Mạng lưới, phát triển hợp tác liên kết trao đổi chia sẻ thông tin giữa các thành viên Mạng lưới… thông qua giao diện Web; Các thành viên của Mạng lưới có thể thông qua giao diện web (hay còn gọi là cổng thông tin) truy cập và sử dụng các ứng dụng đơn giản tiện lợi.

- Nội dung: Cổng thông tin bao gồm các chuyên mục:

+ Tin hoạt động

+ Kế hoạch

+ Quy chế hoạt động

+ Thành viên Mạng lưới

+ CSDL được chia sẻ

+ Hệ thống tích hợp chỉ dẫn (Trong đó, CSDL hệ thống tích hợp chỉ dẫn kết quả nghiên cứu khoa học hiện đang sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.Net và hệ quản trị dữ liệu Access, sẽ được phát triển thành CSDL sử dụng công nghệ lập trình C#  với mô hình bảo mật MVC và hệ quản trị dữ liệu SQL 2008 để thành viên mạng lưới có thể cập nhật trực tiếp các kết quả nghiên cứu KH&PTCN vào CSDL).

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 7/2016

2. Quảng bá về Mạng lưới và các thành viên của Mạng lưới

- Cài đặt, tích hợp Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng lên website của các thành viên hoặc đơn vị chủ quản.

Trong thời gian chưa hoàn thành Cổng thông tin Mạng lưới, để cùng chia sẻ và khai thác thông tin dữ liệu chung về kết quả nghiên cứu khoa học, tích hợp hệ thống chỉ dẫn tra cứu thông tin lên Website của các thành viên Mạng lưới hoặc đơn vị chủ quản (đối với các đơn vị chưa thực hiện tích hợp).

- Gửi các banner của các thành viên có nhu cầu lên Website của các thành viên Mạng lưới hoặc đơn vị chủ quản.

- Thời gian thực hiện: Quý 2/2016.

3. Tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ vào Hệ thống tích hợp chỉ dẫn, tra cứu thông tin kết quả nghiên cứu KH&CN trên địa bàn Hải Phòng

- Các thành viên Mạng lưới tiếp tục xử lý dữ liệu và cập nhật dữ liệu về báo cáo kết quả nghiên cứu, luận án và luận văn thạc sĩ vào CSDL kết quả nghiên cứu KH&CN tại đơn vị mình và cập nhật trực tiếp lên hệ thống tích hợp chỉ dẫn tra cứu thông tin chung của Mạng lưới.

- Số lượng dự kiến: Các Viện, tổ chức KH&CN theo số lượng thực tế năm 2015 được nghiệm thu đánh giá tại đơn vị; Các trường dự kiến tối thiểu 150 biểu ghi.

 - Thời gian thực hiện:  Quý 2,3,4/2016

4. Phương thức chia sẻ, khai thác và phát triển dịch vụ thông tin KH&CN, đặc biệt là dịch vụ cung cấp thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các đơn vị thành viên

- Mục đích: Phát triển dịch vụ cung cấp thông tin KH&CN, tạo sự gắn kết giữa các thành viên.

- Nội dung:

+ Hợp tác, liên kết, trao đổi, chia sẻ thông tin KH&CN: Các tổ chức thành viên tự nguyện chia sẻ thông tin mình có với các thành viên khác trong Mạng lưới và được quyền sử dụng các thông tin do các thành viên khác trong Mạng lưới cùng chia sẻ. Thông tin được chia sẻ là thông tin thư mục (trừ trường hợp do tổ chức thành viên tự nguyện chia sẻ thông tin toàn văn).

 Thông tin toàn văn do các tổ chức thành viên giữ quyền khai thác, sử dụng; Các nhu cầu sử dụng thông tin toàn văn được đáp ứng theo Quy chế của tổ chức thành viên; Khuyến khích các tổ chức thành viên tự nguyện có chính sách ưu đãi cho các thành viên khác trong Mạng lưới.

 + Phát triển Dịch vụ cung cấp thông tin KH&CN:

 Khi người dùng tin có nhu cầu cung cấp dịch vụ khai thác về thông tin trên hệ thống chỉ dẫn tra cứu thông tin chung (thông tin toàn văn), liên quan tới tổ chức thành viên nào sẽ chuyển về tổ chức đó xử lý (có chính sách cho thành viên trung gian trong trường hợp người dùng tin muốn được cung cấp dịch vụ trọn gói đối với từng trường hợp cụ thể).

 - Thời gian thực hiện: Năm 2016

 5. Chia sẻ các ấn phẩm thông tin của đơn vị hoặc đơn vị chủ quản giữa các thành viên mạng lưới

 - Mục đích: Trao đổi thông tin giữa các thành viên.

 - Nội dung: Mỗi thành viên Mạng lưới chia sẻ các ấn phẩm thông tin của đơn vị hoặc đơn vị chủ quản với các thành viên khác trong Mạng lưới (mỗi ấn phẩm là 01 quyển/01 thành viên).

 - Thời gian thực hiện: Từ năm 2016, ngay khi ấn phẩm được phát hành.

6. Tổ chức 2 cuộc hội thảo nội bộ giữa các thành viên mạng lưới đầu năm và cuối năm

- Hội thảo tổng kết hoạt động Mạng lưới Thông tin KH&CN 2015, định hướng 2016

+ Tổng kết hoạt động của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng năm 2015.

+ Trình bày hiện trạng hệ thống tích hợp chỉ dẫn tra cứu thông tin kết quả nghiên cứu của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng (CSDL các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN TP Hải Phòng tích hợp dữ liệu từ 10 thành viên), và giới thiệu các CSDL được chia sẻ từ các thành viên.

+ Trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động Mạng lưới năm 2016

+ Thời gian thực hiện:  Tháng 4/2016

- Hội thảo tổng kết hoạt động Mạng lưới Thông tin KH&CN 2016, định hướng 2017

+ Tổng kết hoạt động của Mạng lưới Thông tin KH&CN 2016

+ Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin KH&CN năm 2017

+ Thời gian thực hiện:  Quý 4/2016 - đầu Quý 1/2017.

7. Tổ chức thăm quan khảo sát và tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên mạng lưới tại Đồ Sơn

* Thăm quan, khảo sát nguồn lực thông tin và học tập những kinh nghiệm về công tác thông tin KH&CN, phát triển dịch vụ thông tin KH&CN tại Thư viện Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

* Tập huấn nghiệp vụ:

- Nội dung tập huấn:

+ Ra mắt cổng thông tin Mạng lưới và cách thức tổ chức hoạt động (quản trị nội dung, cập nhật trên cổng về tin hoạt động chung, các thành viên gửi tin bài hoạt động…).

+ Tập huấn, hướng dẫn cách nhập dữ liệu trên cổng thông tin Mạng lưới.

+ Tập huấn nghiệp vụ tổ chức, quản lý thông tin, các dịch vụ thông tin.

+ Tập huấn tra cứu tìm kiếm thông tin trên nhiều nguồn lực khác nhau và nâng cao khả năng đánh giá chọn lọc thông tin.

- Giảng viên: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

* Thời gian thực hiện: Quý 2 hoặc 3/2016

8. Tổ chức 1 cuộc tập huấn nghiệp vụ thông tin và thống kê KH&CN tại Bình Định

- Nội dung tập huấn:

+ Chính sách phát triển Mạng lưới thông tin KH&CN        

+ Học tập kinh nghiệm phát triển Mạng lưới thông tin KH&CN

+ Tập huấn công tác nghiệp vụ, phát triển dịch vụ thông tin KH&CN

+ Khai thác thông tin KH&CN phục vụ quản lý điều hành.

- Giảng viên: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Trường Quản lý KH&CN

- Thời gian thực hiện: Quý 3/2016.

9. Tổ chức Hội thảo khoa học giới thiệu về Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng

- Địa điểm: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Chủ trì thực hiện: Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Nội dung: giới thiệu về Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng, tiềm năng và vị thế, giới thiệu Cổng thông tin Mạng lưới...

 - Thời gian thực hiện: Quý 4/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Dự toán kinh phí:

1.1. Xây dựng Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng

- Kinh phí thực hiện: 55.000.000đ

- Nguồn: Đầu mối tổ chức thực hiện hoạt động Mạng lưới (Trung tâm Thông tin).

1.2. Tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ vào Hệ thống tích hợp chỉ dẫn, tra cứu thông tin

- Số lượng: Khoảng 750 biểu ghi

- Nguồn: các tổ chức thành viên Mạng lưới.

1.3. Kinh phí tổ chức hội thảo

- Số lượng: 02 hội thảo

- Kinh phí thực hiện: 10.300.000đ

- Nguồn: Đầu mối tổ chức thực hiện hoạt động Mạng lưới (Trung tâm Thông tin)

1.4. Tổ chức thăm quan khảo sát, tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên mạng lưới tại Đồ Sơn

- Kinh phí thực hiện: 10.000.000đ

- Nguồn: Đầu mối tổ chức thực hiện hoạt động Mạng lưới (Trung tâm Thông tin): chi phí tổ chức, mời giảng viên, ăn trưa

- Chi phí đi lại thành viên Mạng lưới tự túc theo chế độ công tác phí

1.5. Tổ chức 1 cuộc tập huấn nghiệp vụ thông tin và thống kê KH&CN tại Bình Định

- Kinh phí thực hiện: 25.000.000đ

- Nguồn: Đầu mối tổ chức thực hiện hoạt động Mạng lưới (Trung tâm Thông tin): chi phí tổ chức, mời giảng viên.

- Chi phí đi lại, ăn nghỉ thành viên Mạng lưới tự túc theo chế độ công tác phí.

1.6. Tổ chức Hội thảo khoa học giới thiệu về Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng:

- Kinh phí thực hiện: 10.000.000đ

- Nguồn: Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

* Tổng kinh phí: 110.300.000đ (Một trăm mười triệu ba trăm nghìn đồng).

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Trung tâm Thông tin KH&CN:

Là đơn vị đầu mối, chủ trì thực hiện kế hoạch này.

- Chủ động triển khai đúng tiến độ và nội dung kế hoạch.

- Tích cực, chủ động liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong mạng lưới thông tin KH&CN tại Hải Phòng để triển khai và thực hiện hiệu quả kế hoạch.

2.2. Thành viên mạng lưới thông tin KH&CN tại Hải Phòng

- Chủ động, tích cực phối hợp với Trung tâm thông tin triển khai kế hoạch;

- Chủ động thực hiện hiệu quả việc chia sẻ các ấn phẩm thông tin giữa các thành viên Mạng lưới; cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu KH&CN vào hệ thống tích hợp chỉ dẫn, cung cấp thông tin hoạt động của đơn vị…

- Bố trí cán bộ đầu mối trực tiếp tham gia thực hiện kế hoạch.

- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi hội thảo, tập huấn, tích cực tham gia ý kiến xây dựng Mạng lưới.

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN